«

août 04

Imprimer ceci Article

AYITI/SOSYETE: NÒT POU LAPRÈS SOU DOSYE ROSE MICA DUVELNA

Spread the love

                                                                                                              Jakmèl, 4 dawou 2017

 

  

Marie Ange Noël, coordonatrice de Fanm Deside et les journalistes

Marie Ange Noël, coordonnatrice de Fanm Deside et les journalistes

 NÒT POU LAPRÈS SOU DOSYE ROSE MICA DUVELNA

Fanm Deside yon òganizasyon feminis ki gen pou misyon pwoteje ak defann dwa fanm ak ti fi, pa ka Kanpe gade fason kèk gwoup moun ap detwi repitasyon moun nan vil jakmèl.

Depi kèlke mwa, nap obsève konfli politik  kap sal, degrade tissu moral, sosyal ak kiltirèl Vil Jakmèl. Kote chak jou, Se voye monte sou radyo ak rezo sosyal yo pou denigre ak atenn pèsonalite moun. Alòske kanal sa yo ta ka sèvi nan fòme ak sensibilize popilasyon an. Fanm Deside ap di kalite zak sa yo pa reflete valè ak prensip dwa moun. 

Nou aprann atravè Laprès epi resevwa nan biwo nou jedi 3  dawou 2017 la, Rose Mica Duvelna, yon jèn adolesant 17 ane nan kad yon dosye ki mete lavi li an danje. Li pote plent devan otorite laljisti nan jakmèl, epi denonse fason sèten moun ke li idantifye klèman, te itilizel nan fè espyonaj, ensitasyon nan deboch ki vize sal imaj lòt moun. Depi aprè adolesant sa te fin pote plent nan lajistis, Limenm ak manmanl pa sispann resevwa gwo menas, sa ki oblije yo ap viv nan kache, yon fason pou yo pa viktim anba men atoufè.

Sa montre a klè, Jounen jodya Jakmèl rive nan yon sityasyon kote kèk gwoup moun, pou satisfè enterè pèsonèl yo, vle tabli imoralite, zak devègonday, ensite jèn nan koripsyon ak alimante vyolans nan mitan popilasyon an, alòske tout moun konnen  fondman yon sosyete pa chita sou kalite deriv sa yo.

Fanm Deside ap di, yon sitwayen, yon sitwayèn ki respekte tèt li, pap ankouraje jèn fi ak jèn gason al pwostitiye tèt yo, lage kò yo nan debòch ak komèt nenpòt zak pou enterè mesken. Okontrè li dwe pran bon jan mezi pou pwoteje ak ankouraje lajenès la pran  chemen edikasyon ak fòmasyon pou yo ka enstwi tèt yo ak prepare avni yo.

Se nan sans sa,  nou leve vwa nou byen wo pou kondane kalite pratik sa yo kap kondi moun espesyalman lajenès la nan medyokrite. Kalite aksyon imoral  sa yo pa fè onè ak sosyete a. Yo akouche move rezilta sou fanmi yo, enstitisyon yo ak sou tout sosyete a an jeneral.

Fanm Deside ap profite mande otorite lajistis yo pou pran responsabilite yo nan mennen bon jan ankèt sou zafè Rose Mica pou kapab fè limyè ak pini tout moun ki enplike de fason malonèt nan dosye sila. Pandan nap swete, lapolis ki gen pou misyon pwoteje ak sèvi, asire sekirite adolesant la ak rès manm nan fanmi li.

Dosye sa ta dwete entèpele konsyans responsab IBERS ak BPM tou, nan mete yo bò kote lajistis yon mannyè pou pini tout otè ak konplis ki gen dwèt tranpe deprè ak de lwen nan dosyè sa. Fanm Deside ap di, dosye sa, se yon bèl okazsyon Pakè jakmèl la ak tout lòt antite nan aparèy jistis la genyen pou rebay popilasyon jakmelyèn nan konfyans nan sistèm nan.

Fanm Deside ap kontinye denonse vyolans sou tout fòm, tankou zak kriminèl ki pase nan komin Tyòt, kote bandi arive fèmen epi mete dife nan yon kay kote 4 moun mouri, pami yo  yon fanm ansant ki rive pèdi lavil tou.

Nou rete kwè zak sa yo merite sanksyone, lajistis twò pasiv pandan nap envite yo, espesyalman  chèf Pakè a, pou yo ranmase pye yo, pa kite politisyen enfliyansel ak enstrimantalize li. Nou swete li fè travay li jan lalwa ak konsitisyon peyi a mande sa.

 

Lajistis pa dwe nan patipri, aba koripsyon nan aparèy jistis Jakmèl la!

 

 Marie Ange Noël, Kòdonatris

Lien Permanent pour cet article : http://www.fanmdesidehaiti.org/2017/08/04/ayitisosyete-not-pou-lapres-sou-dosye-rose-mica-duvelna-2/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser les balises HTML suivantes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>