«

»

avr 03

Imprimer ceci Article

Ayiti/Sosyal: Deklarasyon pou Laprès nan Okazyon 3 avril, Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn

Spread the love

  

_____________________________________________________________________________________________

                                                                            

DEKLARASYON  POU LAPRÈS3 avril, Fanm Deside

3 avril, Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn, dat ki make listwa batay fanm yo nan peyi Dayiti, yon batay  ki te tanmen depi tan lendepandans ak ewoyin nou yo ki pat pè goumen, ki te bay nanm yo ak lavi yo pou peyi a. Mouvman revandikatif sila ki te kontinye  nan lane 1934 ak kreyasyon « Ligue Féminine d’Action Sociale »,  medam sa yo te goumen pou fanm rive rache dwa pou yo vote ak poze kandida nan pòs kote desizyon ap pran.  Kòm rezilta, nan lane 1950, fanm  te egzèse dwa sa yo pou premye fwa.

Dat 3 avril la montre solidarite ki genyen nan mitan fanm ayisyèn nan lit yap menenen pou defann dwa yo kòm fanm.  Aprè depa diktatè Duvalier yo, yon gwo mach istorik  te fèt jou 3 avril 1986 nan Pòtopwens,  plis pase 30 mil fanm ki te sòti nan tout kwen nan peyi a te mache pou reòganize mouvman fanm nan ki te nan kanpe lwen sou rejim Duvalier. Jès sa te montre kouman fanm yo te swaf libète yo ak posibilite pou yo jwi dwa yo nan tout nivo, youn nan prensipal  revandikasyon yo, se te lite kont povrete fanm yo.

Se nan lide sa, militant feminis yo ansanm ak palmantè yo te dekrete nan lane 1996, 3 avril Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn.

3 Avril, Fanm Deside, Jacmel, Département Sud'EstNan Jakmèl nou pat rete chita gade, 22 mas 1989  Fanm Deside te kale. 22 mas 2017, 28 tan depi Fanm Deside ap fè pwomosyon ak defann dwa fanm nan depatman Sidès. 28 tan konba, 28 tan angajman, 28 tan daksyon san pran souf pou fè promosyon epi defann dwa fanm yo.

Se nan okazyon sa, Fanm Deside chwazi òganize jounen pòt louvri ak kokenn chenn ekspozisyon sa jou 3 avril la, yon mannyè pou atire atansyon tout moun sou travay ak aksyon Fanm Deside ap poze nan kominote a.

Ane sa, sòti 8 mas pou bout 3 avril, Fanm Deside  chwazi tèm : « Fanm yo reklame dwa pou yo jwenn travay nan tout diyite », yon fason poun mete aksan sou aksè pou fanm yo jwenn travay epi di non ak tout diskriminasyon ki genyen sou mache travay la. Nou konstate twòp fanm ap viv nan chomaj, e feblès ki genyen nan enstitisyon yo pa pèmèt fanm yo antre sou mache travay la. Sitiyasyon sa pi difisil toujou pou fanm ki pa gen chans jwenn bon fòmasyon profesyonèl. Politik pou bay jarèt ak avansman fanm yo nan entrepriz, nan jwenn kredi ak lòt resous ekonomik trè neglije. E nou kapab konstate kantite fanm ki genyen nan administrasyon piblik la pa menm respekte kota 30%.

Se pou tout rezon sa yo, Fanm Deside kwè leta dwe pran anpil mezi pou rann fanm yo òtonom ekonomikman nan:

  • Garanti dwa socio-ekonomik, espesyalman dwa aksè ak kredi, dwa pou yo travay, pou yo eritye, pou yo propriyetè, pou yo jwenn lojman desan ak sekirite sosyal.
  • Leta dwe evalye enpak politik sosyo-ekonomik sou fanm. Fè pwomosyon entreprenarya pou fanm nan lide pou evite yo vin pi pòv.
  • Kreye anplwa ak bon jan kondisyon pou pèmèt fanm, espesyalman jèn jwenn travay.
  • Valorize kontribisyon ekonmik ti machann ki nan sektè enfomèl la. Ofri madan sara yo yon lòt estrikti pou vann produi yo, san yo pa oblije riske lavi yo sou do kamyon.
  • Elimine diskriminasyon ki genyen nan nivo salè ki bay gason tout privilèj sou fanm, san yo pa bezwen itilize sèks fanm nan pou bali travay.
  • Enplike fanm yo nan tout gwo desizyon kap pran nan peyi a

 Fanm Deside ap toujou goumen kont tout inegalite ak prejije nan nivo travay sosyete a tabli pou fanm ak gason. Nap batay poun rive nan yon sosyete kote tout moun gen chans pou yo jwenn travay nan tout diyite, konsa dwa tout moun ap respekte.

Jakmèl 3 avril 2017

 

Biwo Kominikasyon Fanm Deside

Lien Permanent pour cet article : http://www.fanmdesidehaiti.org/2017/04/03/ayitisosyal-deklarasyon-pou-lapres-nan-okazyon-3-avril-jounen-nasyonal-mouvman-fanm-ayisyen/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser les balises HTML suivantes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>